Toán Lớp 5: Tính `1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128`

Toán Lớp 5: Tính 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính `1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128`”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đặt\ A=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128$\\$2xxA=2xx(1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128)$\\$2xxA=1+1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64$\\$2xxA-A=(1+1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64)-(1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128)$\\$A=1-1/128$\\$A=127/128

    Trả lời

Viết một bình luận