Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm y, biết: y x 13 + y x 7 = 24. TRẢ LỜI: y = … (0.5 Points) Enter your answer 16Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028

Toán Lớp 5: Tìm y, biết: y x 13 + y x 7 = 24.
TRẢ LỜI: y = …
(0.5 Points)
Enter your answer
16Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028.
TRẢ LỜI: x = …. Immersive Reader

Comments ( 2 )

 1. $\text{y × 13 + y × 7 = 24}$
  $\text{y × ( 13 + 7 ) = 24}$
  $\text{y × 20 = 24}$
  $\text{y = 24 : 20}$
  $\text{y = 1,2}$
  $\text{Tổng của 2 số là:}$
  $\text{2,028 × 2 = 4,056}$
  $\text{x là:}$
  $\text{4,056 – 2,021 = 2,035}$
  $\text{Đáp số: 2,035}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Tìm y :
  y xx 13 + y xx 7 = 24
  y xx (13 + 7) = 24
  y xx 20 = 24
  y = 24 : 20
  y = 24/20
  y =6/5
  Vậy y = 6/5 (nếu thích bạn có thể đổi ra số thập phân : 1,2)
  ________________________________________
  16. Bài giải :
  Tổng hai số x và 2,021 là :
  2,028 xx 2 = 4,056
  Ta có :
  x + 2,021 = 4,056
  x = 4,056 – 2,021
  x = 2,035
  Vậy x = 2,035

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh