Toán Lớp 5: tìm tỉ số phần trăm của hai số ( theo mẫu ) a)38 và 152 b)4,5 và 90 c)5,4 và 15

By Thái Lâm

Toán Lớp 5: tìm tỉ số phần trăm của hai số ( theo mẫu )
a)38 và 152
b)4,5 và 90
c)5,4 và 15
Viết một bình luận