Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: tìm tỉ số phần trăm của hai số ( theo mẫu ) a)38 và 152 b)4,5 và 90 c)5,4 và 15

Toán Lớp 5: tìm tỉ số phần trăm của hai số ( theo mẫu )
a)38 và 152
b)4,5 và 90
c)5,4 và 15

Comments ( 2 )

 1. a) 38 và 152
  38 : 152 = 0,25 x 100 = 25% 
  b) 4,5 và 90
  4,5 : 90 = 0,05 x 100 = 5% 
  c) 5,4 và 15
  5,4 : 15 = 0,36 x 100 = 36% 
   ( em có thể bỏ x 100 đi cũng đc nha ) như :
  a) 38 : 152 = 0,25 = 25% 
  b) 4,5 : 90 = 0,05  = 5% 
  c) 5,4 : 15 = 0,36 = 36% 
  ~ học tốt nhé~~

 2. Answer
  $\text{a, Tỉ số phần trăm của hai số 38 và 152 là:}$
  38 : 152 = 0,25 = 25%
  $\text{Đáp số : 25%}$
  _________________________________
  $\text{b, Tỉ số phần trăm của hai số 4,5 và 90 là:}$
  4,5 : 90 = 0,05 = 5%
  $\text{Đáp số : 5%}$
  _________________________________
  $\text{c, Tỉ số phần trăm của hai số 5,4 và 15 là:}$
  5,4 : 15 = 0,36 = 36%
  $\text{Đáp số : 36%}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )