Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người .Đội di chuyển đến địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID bằng xe ô tô .Biế

Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người .Đội di chuyển đến địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID bằng xe ô tô .Biết rằng mỗi xe ô tô chở 30 hoặc 35 người đều vừa đủ .Hỏi đội y bác sĩ đó có bao nhiêu người

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\text{Gọi số bội y tá và bác sĩ là x(đội);x∈N*}$
  $\text{Khi đó x$\vdots$30 , x$\vdots$ 35 vad 200≤x≤250 }$
  $\text{⇒ x ∈ BC(30,35)}$
  $\text{Ta có}$
  $\text{30=2.3.5}$
  $\text{35=5.7}$
  $\text{⇒BCNN(30,35)=2.3.5.7=210}$
  $\text{⇒BC(30,35)={0;210;420;…..}}$
  $\text{x∈{0;210;420;…..}}$
  $\text{Mà 200≤x≤250}$
  $\text{vậy x=210}$
  đội y bác sĩ đó có 210 ng
  $@Lun$
   

 2. Giải đáp:
  ĐS: $210$ người.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $BC(30,$ $35)$ < $200$ < $250$ = {$210$}
  Vì bội chung của $30$ và $35$ lớn hơn $200$ bé hơn $250$ chỉ có $210$. Nên số bác sĩ trong đội y bác sĩ đó có $210$ người.
  ĐS: $210$ người
  Chúc chủ tus học tốt!
  Xin CTLHN!
  $@Mrlin0112$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )