Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của : a) 168 và 35 b)205,53 và 39 Làm nhanh giúp em ạ ( ghi cách làm, kq)

Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của :
a) 168 và 35 b)205,53 và 39

Làm nhanh giúp em ạ ( ghi cách làm, kq)

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của : a) 168 và 35 b)205,53 và 39 Làm nhanh giúp em ạ ( ghi cách làm, kq)”

 1. $\text{Câu a}$
  $\text{Tỉ số giữa 168 và 35 là}$
  $\text{168÷35=4,8}$
  $\text{Tỉ số % giữa 168 và 35 là}$
  $\text{4,8×100%=480%}$
  $\text{Câu b}$
  $\text{Tỉ số giữa 205,53 và 39 là}$
  $\text{205,53÷39=5,27}$
  $\text{Tỉ số % giữa 168 và 35 là}$
  $\text{5,27×100%=527%}$

Viết một bình luận