Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của : a) 168 và 35 b)205,53 và 39 Làm nhanh giúp em ạ ( ghi cách làm, kq)

Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của :
a) 168 và 35 b)205,53 và 39

Làm nhanh giúp em ạ ( ghi cách làm, kq)

Comments ( 2 )

 1. a) Tỉ số % là: 168 : 35 = 4,8 = 480%
  b)Tỉ số % là: 205,53 : 39 = 5,27 = 527%
  Xin ctlhn

 2. $\text{Câu a}$
  $\text{Tỉ số giữa 168 và 35 là}$
  $\text{168÷35=4,8}$
  $\text{Tỉ số % giữa 168 và 35 là}$
  $\text{4,8×100%=480%}$
  $\text{Câu b}$
  $\text{Tỉ số giữa 205,53 và 39 là}$
  $\text{205,53÷39=5,27}$
  $\text{Tỉ số % giữa 168 và 35 là}$
  $\text{5,27×100%=527%}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )