Toán Lớp 8: cho biết 3x (x-1) + x – 1 = 0. Giá trị của x là : A. 1 B. – 1/3 C. Cả a, b D. Một đáp án khác

By Hải Ngân

Toán Lớp 8: cho biết 3x (x-1) + x – 1 = 0. Giá trị của x là :
A. 1
B. – 1/3
C. Cả a, b
D. Một đáp án khác
Viết một bình luận