Toán Lớp 5: Tìm a a) 5,125 x a + 4,875 x a = 0,1 b) a x 89,4 –29,4 = 131,52 c)123 : a + 12 : a = 4,5

Toán Lớp 5: Tìm a
a) 5,125 x a + 4,875 x a = 0,1 b) a x 89,4 –29,4 = 131,52
c)123 : a + 12 : a = 4,5 d)89 : a –51,5 : a = 62,5

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm a a) 5,125 x a + 4,875 x a = 0,1 b) a x 89,4 –29,4 = 131,52 c)123 : a + 12 : a = 4,5”

 1. a) 5,125 xx a + 4,875 xx a = 0,1
  (5,125 + 4,875)  xx a = 0,1
  10 xx a = 0,1
  a = 0,1 : 10
  a = 0,01
  Vậy x = 0,01
  ____________________________________
  a xx 89,4 – 29,4 = 131,52
  a xx 89,4 = 131,52 + 29,4
  a xx 89,4 = 160,92
  a = 160,92 : 89,4
  a = 1,8
  Vậy a = 1,8
  _____________________________________
  c) 123 : a + 12 : a = 4,5
  (123 + 12) : a = 4,5
  135 : a = 4,5
  a = 135 : 4,5
  a = 30
  Vậy a = 30
  ______________________________________
  d) 89 : a – 51,5 : a = 62,5
  (89 – 51,5) : a = 62,5
  37,5 : a = 62,5
  a = 37,5 : 62,5
  a = 0,6
  Vậy a = 0,6

  Trả lời
 2. a, 5,125 x a+4,875 x a=0,1
  ⇔    a x ( 5,125+4,875)=0,1
  ⇔    a x 10=0,1
  ⇔    a= 0,1: 10
  ⇔   a= 0,01
    Vậy a=0,01
  b, a x 89,4-29,4=131,52
  ⇔    a x 89,4=131,52+29,4
  ⇔    a x 89,4= 160,92
  ⇔    a = 160,92:89,4
  ⇔    a = 1,8
     Vậy a=1,8
  c,  123:a+12:a=4,5
  ⇔     (123+12):a=4,5
  ⇔      135:a=4,5
   ⇔      a = 30
    Vậy a=30
  d,   89:a-51,5:a=62,5
  ⇔      (89-51,5):a=62,5
  ⇔      37,5:a=62,5
  ⇔      a= 0,6
       Vậy a=0,6

  Trả lời

Viết một bình luận