Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: tìm a ( 4 x a – 12 ) : 3 + 108 = 144 quãng đường từ nhf thái đến nhà bình dài 2km , thái đi bộ với v = 4km/giờ , đén nhf bình lúc 7h30p

Toán Lớp 5: tìm a
( 4 x a – 12 ) : 3 + 108 = 144
quãng đường từ nhf thái đến nhà bình dài 2km , thái đi bộ với v = 4km/giờ , đén nhf bình lúc 7h30p,hỏi thái xuất phát lúc…….
nhanh lên , đang gấp , mik vote 5* cho

Comments ( 2 )

 1. Bài 1:
  (4 × a – 12) : 3 + 108 = 144
  (4 × a – 12) : 3 = 144 – 108
  (4 × a – 12) : 3 = 36
  4 × a – 12 = 36 × 3
  4 × a – 12 = 108
  4 × a = 108 + 12
  4 ×a = 120
  a = 120 : 4
  a = 30
  Vậy a = 30
  Bài 2:
  Thời gian để Thái đến nhà Bình là:
  2 : 4 = 0,5 (giờ)
  Đổi: 0,5 giờ = 30 phút
  Thời điểm Thái xuất phát là:
  7 giờ 30 phút – 30 phút = 7 giờ
  Đáp số: 7 giờ

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tìm a
  (4xa-12):3+108=144
  (4xa-12):3        = 144-108
  (4xa-12):3        =36
  4xa-12             =36×3
  4xa-12             =108
  4xa                  =108+12
  4xa                  =120
  a                      =120:4
  a                      =30
                                  Bài giải 
  Thời gian Thái đi đến nhà Bình là
  2:4=0,5(giờ)
  Đổi 0,5 giờ=30 phút
  Thái bắt đầu đi lúc:
  7 giờ 30 phút – 30 phút =7 giờ
  Đáp số 7 giờ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )