Toán Lớp 5: Tìm 3 số bt rằng 1 / 7 số thứ 1 bằng 1 / 5 số thứ 2 và bằng 1 / 3 số thứ 3 . Bt hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 11 .

Toán Lớp 5: Tìm 3 số bt rằng 1 / 7 số thứ 1 bằng 1 / 5 số thứ 2 và bằng 1 / 3 số thứ 3 . Bt hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 11 .

TRẢ LỜI

 1. Đáp án:
  Giải
  Số lớn nhất là số thứ nhất
  Số bé nhất là số thứ ba
  11 bằng số phần là: 7-3= 4 (phần).
  Giá trị 1 phần là 11: 4= 2,75.
  Số thứ nhất là: 2,75* 7= 19,25.
  Số thứ hai là: 2,75* 5= 13,75.
  Số thứ ba là: 2,75* 3= 8,25.
  Đáp số : số thứ nhất: 19,25.
  Số thứ hai: 13,75
  Số thứ ba: 8,25

  Trả lời
 2. Giải đáp:19,25 ; 13,75 ; 8,25
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Giải Số lớn nhất là số thứ nhất Số bé nhất là số thứ ba 11 bằng số phần là: 7-3= 4 (phần). Giá trị 1 phần là 11: 4= 2,75. Số thứ nhất là: 2,75* 7= 19,25. Số thứ hai là: 2,75* 5= 13,75. Số thứ ba là: 2,75* 3= 8,25. Đáp số : số thứ nhất: 19,25. Số thứ hai: 13,75 Số thứ ba: 8,25                         Học tốt nhaa
   

  Trả lời

Viết một bình luận