Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 140m,chiều rộng kém chiều dài 10m. a)Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó. b)Cứ 100m2 người

By Hòa Tâm

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 140m,chiều rộng kém chiều dài 10m.
a)Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.
b)Cứ 100m2 người ta thu hoạch được 50kg lúa.Tính số lúa thu hoạch được từ mảnh đất đó.
(Cần cả tóm tắt và bài giải thanks ạ)
Viết một bình luận