Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 140m,chiều rộng kém chiều dài 10m. a)Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó. b)Cứ 100m2 người

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 140m,chiều rộng kém chiều dài 10m.
a)Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.
b)Cứ 100m2 người ta thu hoạch được 50kg lúa.Tính số lúa thu hoạch được từ mảnh đất đó.
(Cần cả tóm tắt và bài giải thanks ạ)

TRẢ LỜI

 1. Tóm tắt:
  Chu vi=140m
  Chiều dài hơn chiều rộng=10m
  a,Diện tích =?
  b,100m²:50kg
  Thu hoạch được:?kg lúa.
                              Giải
  a,Nửa chu vi là: 140:2=70(m).
  Chiều rộng của mảnh đất đó là: (70-10):2=30(m).
  Chiều dài của mảnh đất đó là: 70-30=40(m).
  Diện tích của mảnh đất đó là: 30×40=1200(m²).
  b,Số kg lúa thua hoạch được trên mảnh đất đó là:
                   1200:100×50=600(kg).
                                   Đáp số: 600kg lúa.
  __________chúc bạn học tốt____________
   

  Trả lời
 2. @ Tóm tắt:
  – Chiều dài hơn chiều rộng.
  – Chu vi là 140m
  – 100m^2 sẽ thu được 50kg lúa
  – Diện tích mảnh đất: …m^2?
  – Số lúa thu hoạch được:….kg?
  $\\$
  2 Giải:
  a)
  Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:
  140:2=70(m)
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:
  (70-10):2=30(m)
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:
  (70+10):2=40(m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  30xx40=1200(m^2)
  $\\$
  b)
  Số kg lúa thu hoặc được từ mảnh đất đó là:
  (1200:100)xx50=600(kg)
  $\\$
  Đáp số: 
  @a)1200m^2
  @b)600kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận