Toán Lớp 5: Tìm 1 số biết nếu lấy 0,25 của số đó cộng thêm 69 thì thu được 1 số kém số cần tìm là 30 đơn vị.Tìm số đã cho

Toán Lớp 5: Tìm 1 số biết nếu lấy 0,25 của số đó cộng thêm 69 thì thu được 1 số kém số cần tìm là 30 đơn vị.Tìm số đã cho

TRẢ LỜI

 1. 0,25 lần số đó kém số cần tìm là:
  30+69=99
  0,25 lần số đó kém hơn số lần so với số cần tìm là :
  1-0,25=0,75
  Số cần tìm là :
  99: 0,75=132
  Đ/S: 132
  Noel chúc bạn vui vẻ
  Chúc bạn học tốt ????????

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $0,25$ lần số đó kém số cần tìm là:
  $30 + 69 = 99$
  $0,25$ lần số đó kém hơn số lần so với số cần tìm là:
  $1 – 0,25 = 0,75$
  Số cần tìm là:
  $99 : 0,75 = 132$
  Đáp số: $132$

  Trả lời

Viết một bình luận