Toán Lớp 5: Tìm 1 số biết nếu lấy 0,25 của số đó cộng thêm 69 thì thu được 1 số kém số cần tìm là 30 đơn vị.Tìm số đã cho

By Nhiên

Toán Lớp 5: Tìm 1 số biết nếu lấy 0,25 của số đó cộng thêm 69 thì thu được 1 số kém số cần tìm là 30 đơn vị.Tìm số đã cho
Viết một bình luận