Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Theo kế hoạch trong vòng một tuần, xưởng A làm được 1935 đôi giày. Sau khi làm được 5 ngày, xưởng A đã làm được 1548 đôi và đến khi hết

Toán Lớp 5: Theo kế hoạch trong vòng một tuần, xưởng A làm được 1935 đôi giày. Sau khi làm được 5 ngày, xưởng A đã làm được 1548 đôi và đến khi hết một tuần thì xưởng A làm được 2322 đôi giày.
a) Đến hết ngày thứ 5, xưởng A đã làm được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả tuần?
b) Hết một tuần, xưởng A đã làm được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch một tuần bao nhiêu phần trăm?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Giải thích các
  Câu A
  Giải thích các giải : 5 ngày xưởng a làm dc số phần trăm là
  1935:100=19,35  rồi lấy 1548 : 19,35=  80% 
  Câu B 
  hết tuần xưởng A làm hơn số phần trăm là
  2322-1935=387      rồi lấy   387:19,35=20%   
  kết quả
  câu A =80%
  câu B  =20%
  các bước giải chỉ tham khảo thôi nhé
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )