Toán Lớp 5: tbc của 2 số là 57.Nếu gấp số thư 2 lên 3 lần thì tbc của chúng bằng 105 tìm 2 sso đó

Toán Lớp 5: tbc của 2 số là 57.Nếu gấp số thư 2 lên 3 lần thì tbc của chúng bằng 105 tìm 2 sso đó

TRẢ LỜI

 1. Tổng của cả 2 số lúc ban đầu là:
  57 × 2 = 114
  Tổng của cả 2 số sau khi gấp số thứ 2 lên 3 lần là:
  105 × 2 = 210
  Số thứ hai tăng:
  210 – 114 = 96 (đơn vị)
  Số thứ hai là:
  96 : 3 = 32
  Số thứ nhất là:
  114 – 32 = 82
  Đáp số: số thứ nhất: 82
  số thứ hai: 32
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Tổng của 2 số lúc đầu là
           57 .2  =114
    Tổng 2 số khi tăng số thứ 2 lên 3 lần là
           105.2 =210
  3 lần của số thứ 2 là
           210 -114 =96
  số thứ hai là:
         96 :3 = 32
  số thứ nhất là :
         114 – 32 = 82 
                   đ/s : st1: 82
                            st2: 32

  Trả lời

Viết một bình luận