Toán Lớp 11: Tìm GTLN của y = 1 – 2cosx – cos$^{2}$x

Toán Lớp 11: Tìm GTLN của y = 1 – 2cosx – cos$^{2}$x

TRẢ LỜI

Viết một bình luận