Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Phần 1: Trắc nghiệm: 5 điểm Bài 1: Hỗn số 5 và 18/1000 viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm) A. 5,0018 B. 5,18 C. 5,018 D. 51

Toán Lớp 5: Phần 1: Trắc nghiệm: 5 điểm
Bài 1: Hỗn số 5 và 18/1000 viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)
A. 5,0018 B. 5,18 C. 5,018 D. 51,8
Bài 2: Phần thập phân của số 42,25 là: (0,5 điểm)
A. 25 B. 25/10 C. 25/100 D. 25/1000
Bài 3: 3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048
Bài 4: Kết quả của biểu thức : 20 + 5/10 + 3/100 viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm) BIỂU THỨC Ở ẢNH Ạ
A. 2,53 B. 20,53 C. 2,053 D . 20,503
Bài 5: Số gồm bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn viết là: (0,5 điểm)
A. 72,309 C. 72,390
B. 72,39 D. 723,9
Bài 6: Lan có 3 viên bi trắng và 6 viên bi đỏ. Tỉ số phần trăm giữa số bi trắng so với số bi đỏ là: (0,5 điểm)
A. 0,5% B. 5% C. 50% D. 2%
Bài 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3/5 giờ =…phút (0,5 điểm)
A.90 phút B. 36 phút C. 0,6 giờ D. 0,6 phút
Bài 8: Số bé nhất trong các số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là: (0,5 điểm)
A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
0,65km2 = …………. ha 24m2 6dm2 = ……………m2
1026 kg = …… tấn ……. kg 2,6 tấn = ……………kg
Ai giúp mik đi
cho 5* + CTLHN nếu trả lười nhanh ak

Comments ( 2 )

 1. Xin hay nhất nha tus plsss ^^
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phần 1 : Trắc nghiệm 
  Bài 1 :
  5 18/1000 = $\dfrac{1000×5+18}{1000}$ = 5018/1000 = 5,018  
  Vậy 5 18/1000 = 5,018  
  Chọn => C. 5,018  
  Bài 2 :
  Phần thập phân của số 42,25 là :
  Phần thập phân : 2/10 , 5/100 = 25/100  
  Vậy Phần thập phân của số 42,25 là : 25/100  
  Chọn => C. 25/100  
  Bài 3 :
  3km 48m = 3,048 km  
  Vì : 1 m = 0,001 km , 48 m = 0,048 km  
  3 km 48m = 3 + 0,048 = 3,048 km  
  Vậy 3km 48m = 3,048km  
  Chọn => B. 3,048  
  Bài 4 :
  20 + 5/10 + 3/100  
  => 5/10 = 0,5 , 3/100 = 0,03  
  => 20 + 0,5 + 0,03 = 20,53  
  Vậy 20 + 5/10 + 3/100 = 20,53  
  Chọn => B. 20,53  
  Bài 5 :
  Số gồm : bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười , chín phần nghìn viết là :
  bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn : 72,309  
  Vậy Số gồm : bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn : 72,309  
  Chọn => A. 72,309  
  Bài 6 :
                           Bài giải 
   Tỉ số phần trăm giữa số bi trắng so với số bi đỏ là :
      3 : 6 × 100 = 0,5 × 100 = 50%  
               Đáp số : 50%  
  Vậy Tỉ số phần trăm giữa số bi trắng so với số bi đỏ là : 50%  
  Chọn => C. 50%  
  Bài 7 :
  3/5 giờ = 36 phút  
  => Vì :  60 : 5 × 3 = 36  
  Vậy 3/5 giờ = 36 phút  
  Chọn => B. 36 phút 
  Bài 8 :
  So sánh ở phần nguyên 53 = 53 > 35 > 32  
  Số bé nhất là : 32,05  
  Vậy số bé nhất trong các số thập phân là : 32,05  
  Chọn => D. 32,05  
  Bài 9 : 
  0,65 km² = 65 ha  
  24 m² 6 dm² = 24,06 m²
  1026 kg = 1 tấn 26 kg
  2,6 tấn = 2.600.000 kg  
  $  @ngodieuhanh2011 $
  #Hoidap247

 2. Bài 1: Hỗn số 5 và 3$\frac{18}{1000}$ viết dưới dạng số thập phân là: 
  1000 x 3 + 18
  C. 3,018
  Bài 2: Phần thập phân của số 42,25 là:
  C. $\frac{25}{100 }$ 
  Bài 3: 3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
  B. 3,048
  Bài 4: Kết quả của biểu thức : 20 + 5/10 + 3/100 viết dưới dạng số thập phân là: 
  20 + 0,5 + 0,03
  B. 20,53
  Bài 5: Số gồm bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn viết là:
  A. 72,309
  Bài 6: Lan có 3 viên bi trắng và 6 viên bi đỏ. Tỉ số phần trăm giữa số bi trắng so với số bi đỏ là:
  3 : 6 x 100
  C. 50%
  Bài 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3/5 giờ =…phút
  60 : 3 x 5
  B. 36 phút
  Bài 8: Số bé nhất trong các số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:
  D. 32,05
  Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
  0,65 km² = 6,5 ha
  24 m² 6 dm² = 24,06
  1026 kg = 1 tấn 26 kg
  2,6 tấn = 2 600 kg
  @Langthithaian1806
  1 câu trả lời hay nhất đi mà =((
  Nhường mình đi=((
  Năn nỉ á=((

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )