Toán Lớp 5: nam và hoa cùng đọc 1 cuốn sách trung binh mỗi ngày nam đọc được 10 trang , trung bình 1 ngày hoa đọc được 15 trang biết nam đọc sau h

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 5: nam và hoa cùng đọc 1 cuốn sách trung binh mỗi ngày nam đọc được 10 trang , trung bình 1 ngày hoa đọc được 15 trang biết nam đọc sau hoa 2 ngày và hoa đọc xong trước nam 7 ngày. Hỏi cuốn sách dày bao trang
Viết một bình luận