Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân tại A,kẻ AH⊥ BC tại H,từ điểm M bất kì trên cạnh BC vẽ đường thẳng song song vs AH cắt các đường thẳng AB,AC lần l

By Thái Tâm

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân tại A,kẻ AH⊥ BC tại H,từ điểm M bất kì trên cạnh BC vẽ đường thẳng song song vs AH cắt các đường thẳng AB,AC lần lượt tại P,Q.CMR:
a.tam giác APQ cân,tính các góc tam giác APQ biết góc ABC=50 độ
b.vẽ AI ⊥ với PQ tại A.CMR:AI song song vs BC,AI=MH
c.QM+PM=2AH
Viết một bình luận