Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: năm nay em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị.hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Toán Lớp 5: năm nay em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị.hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Comments ( 2 )

 1. Tỷ số phần trăm giữa tuổi chị và tuổi em là :
        5 – 3 = 2
   Tuổi của chị năm nay là :
    8 : 2 xx 5 = 20 ( tuổi )
    Đáp số : 20 tuổi

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                  Hiệu số phần bằng nhau là: 
                         5-3=2  (phần)
                  Năm nay chị có số tuổi là:
                         8:2×5=20  (tuổi)
                    Đáp số : 20  tuổi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )