Toán Lớp 5: năm nay em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị.hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Toán Lớp 5: năm nay em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị.hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

TRẢ LỜI

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                  Hiệu số phần bằng nhau là: 
                         5-3=2  (phần)
                  Năm nay chị có số tuổi là:
                         8:2×5=20  (tuổi)
                    Đáp số : 20  tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận