Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một tổ 10 người làm 4 ngày được 80 sản phẩm. Hỏi nếu muốn làm được 64 sản phẩm trong 4 ngày thì cần phải có bao nhiêu người làm?( Năng

Toán Lớp 5: Một tổ 10 người làm 4 ngày được 80 sản phẩm. Hỏi nếu muốn làm được 64 sản phẩm trong 4 ngày thì cần phải có bao nhiêu người làm?( Năng suất của mọi người như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Số sản phẩm 10 người làm được trong 1 ngày:
  80 : 4 = 20 (sản phẩm)
  Số sản phẩm 1 người làm được trong 1 ngày:
  20 : 10 = 2 (sản phẩm)
  Để làm 64 sản phẩm trong 4 ngày thì trung bình mỗi ngày cần làm:
  64 : 4 = 16 (sản phẩm)
  Số người cần để làm 64 sản phẩm trong 4 ngày là:
  16 : 2 = 8 (người)
  Đáp số: 8 người

 2. Mỗi ngày 10 người làm được số sản phẩm là:
  80:4= 20 (sản phẩm)
  Mỗi ngày 1 người làm được là:
  20:10= 2 (sản phẩm)
  64 sản phẩm trong 4 ngày thì mỗi người phải làm:
  64:2= 32 (sản phẩm)
  Cần số người là:
  32:4= 8 (người)
  Đáp số:….
  #namOvO

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )