Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5

Toán Lớp 5: Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu ?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đó là : abc
  Vậy số đó là : bc
  Theo đề bài ta có :
    bc x 5 +12 = abc
    bc x 5 + 12 = a x 100 + bc
    bc x 4 +12  = a x 100
    bc + 3 = a x 25
  Suy ra a phải là các số 1,2,3,4 ( vì nếu a lớn hơn thì bc là số có 3 chữ số )
  Vậy có tất cả 4 số thích hợp 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )