Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 m chiều rộng 3 m chiều cao 2,5 m Tính diện tích toàn phần của bể B biết 80% thể tích

Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 m chiều rộng 3 m chiều cao 2,5 m Tính diện tích toàn phần của bể B biết 80% thể tích của bể đang chứa nước hỏi cần đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để bể nước

Comments ( 2 )

 1.                                                Bài giải
  Thể tích của bể nước là:
            4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)
  Thể tích của phần bể có chứa nước là:
           30 x 80 : 100 = 24 (m3)
  Số lít nước chứa trong bể là:
           24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.
  Diện tích đáy của bể là:
           4 x 3 = 12 (m3).
  Chiều cao mức nước chứa trong bể là:
           24 : 12 = 2 (m).
  Đáp số: a) 24000 lít 
                b) 2 mét
  Xin hay nhất ạ!
  HaBuiVan gửi Toán Học

 2. Thể tích của bể nước là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3) = 30000(l)
  Thể tích của phần chứa nước là:
           30 x 80% = 24 (m3) = 24000 (l)
  Vậy cần đổ thêm
  30000 – 24000 = 6000 (l)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi