Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một người mua 15 quyển vở hết 22 500 đồng . Hỏi người đó lấy ra 9000 đồng để mua tiếp loại vở đó thì mua được thêm bao nhiêu quyển vở ?

Toán Lớp 5: một người mua 15 quyển vở hết 22 500 đồng . Hỏi người đó lấy ra 9000 đồng để mua tiếp loại vở đó thì mua được thêm bao nhiêu quyển vở ? ( viết tóm tắt )

Comments ( 2 )

 1.                 Tóm tắt : 
  15 quyển   : 22500 đồng .
  9000 đồng : … quyển ? 
                   Bài giải 
  1 quyển hết số tiền là : 
  22500:15=1500 ( đồng ) 
  9000 đồng mua được bao nhiêu quyển vở : 
  9000:1500=6 ( quyển )
             Đáp số: 6 quyển 
   

 2. $\text{Tóm tắt}$
  $\text{15 quyển vở : 22 500 đồng}$
  $\text{Hỏi 9 000 đồng : … quyển vở ?}$
        $\text{Bài giải}$
  $\text{Mua 1 quyển vở hết số tiền là:}$
      $\text{22 500 : 15 = 1 500 ( đồng )}$
  $\text{Lấy 9 000 đồng thì mua được số quyển vở là:}$
  $\text{9 000 : 1 500 = 6 ( quyển )}$
  $\text{Đáp số: 6 quyển vở}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa