Toán Lớp 5: /Một người đi xe đạp trong 4 giờ đi được 45,2km.Hỏi trong 6 giờ người đó đi được bao nhiêu ki lô mét

Toán Lớp 5: /Một người đi xe đạp trong 4 giờ đi được 45,2km.Hỏi trong 6 giờ người đó đi được bao nhiêu ki lô mét

0 bình luận về “Toán Lớp 5: /Một người đi xe đạp trong 4 giờ đi được 45,2km.Hỏi trong 6 giờ người đó đi được bao nhiêu ki lô mét”

 1. Số km trong 1 giờ người đó đi được là :
                 45.2 : 4 = 11.3(km)
  Số km trong 6 giờ người đó đi được là :
              11.3 × 6 =67.8(km)
                            Đ/S : 67.8 km
   

  Trả lời

Viết một bình luận