Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: /Một người đi xe đạp trong 4 giờ đi được 45,2km.Hỏi trong 6 giờ người đó đi được bao nhiêu ki lô mét

Toán Lớp 5: /Một người đi xe đạp trong 4 giờ đi được 45,2km.Hỏi trong 6 giờ người đó đi được bao nhiêu ki lô mét

Comments ( 2 )

 1. Số km trong 1 giờ người đó đi được là :
                 45.2 : 4 = 11.3(km)
  Số km trong 6 giờ người đó đi được là :
              11.3 × 6 =67.8(km)
                            Đ/S : 67.8 km
   

 2. 1 giờ người đó đi được số kilomet là:
  45,2 : 4 = 11,3 (km)
  6 giờ người đó đi được số kilomet là:
  11,3 . 6 = 67,8 (km)
  Đ/S: 67,8km
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )