Toán Lớp 5: Một khu đất hcn có chiều dài hơn chiều rộng là 160m,chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.Tính DT khu đất với đơn vị dcm2.

Toán Lớp 5: Một khu đất hcn có chiều dài hơn chiều rộng là 160m,chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.Tính DT khu đất với đơn vị dcm2.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một khu đất hcn có chiều dài hơn chiều rộng là 160m,chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.Tính DT khu đất với đơn vị dcm2.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hiệu số phần bằng nhau là:
           5 – 3 = 2 (phần)
  Chiều dài của khu đất là: 
             160 : 2 × 5 = 400 (m)
  Chiều rộng khu đất là:
               400 – 160 = 240 (m)
  Diện tích khu đất là:
                  400 × 240 = 96000 (m²)
   Đổi 96000m² = 9600000dm²
                           Đáp số: 9600000dm²

 2. Giải đáp:
  Coi chiều dài là 5 phần bằng nhau thì chiều dài sẽ là 3 phần bằng nhau như thế.
  Hiệu số phần bằng nhau là:
       5 – 3 = 2 (phần)
  Chiều dài khu đất là:
       160 : 2 × 5 = 400 (m)
  Chiều rộng khu đất là:
      400 – 160 = 240 (m)
  Diện tích khu đất đó là:
     400 × 240 = 96000 (m²)
  Đổi 96000m² = 9600000 dm²
                 Đáp số: 96 00000 dm²
   

Viết một bình luận