Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho một đám đất hcn có chu vi là 200m,chiều dài hơn chiều rộng 16m.Người ta xây trong đám đất ấy một cái giếng hình tròn có đường kính

Toán Lớp 5: Cho một đám đất hcn có chu vi là 200m,chiều dài hơn chiều rộng 16m.Người ta xây trong đám đất ấy một cái giếng hình tròn có đường kính 2,5m.
a,Tính DT phần đất còn lại ?
b,Khi trồng rau trên mảnh đất ấy,cứ 2m2 thu được 4kg rau.Tính số rau thu đc trên mảnh đất ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Độ dài của chiều dài và chiều rộng là:
           $200:2=100$ (m)
  Độ dài chiều dài là:
           $(100-16):2=42$ (m)
  Độ dài chiều rộng là:
           $100-42=58$ (m)
  Diện tích mảnh đất là:
           $42\times58=2436$ (m$^2$)
  Bán kính của cái giếng là:
           $2,5:2=1,25$ (m)
  Diện tích cái giếng là:
           $1,25\times 1,25\times 3,14=4,90625$ (cm$^2$)
  Diện tích đất còn lại là:
           $2436-4,90625=2431,09375$ (cm$^2$)
  Diện tích đám đất còn lại gấp $2$m$^2$ là:
           $2431,09375:2=1215,54688$ (lần)
  Số kg rau thu hoạch được trên mảnh đất là:
           $1215,54688\times4=4862,1875$ (kg)
             Đáp số: $a)2431,09375$cm$^2;b)4862,1875$ kg.

 2. Giải đáp:
  $a, 2436m^2$
  $b, 4862,1877 kg$ rau.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a,$ Nửa chu vi đám đất là:
  $200 : 2 = 100 (m)$
  Chiều dài đám đất là:
  $(100 + 16) : 2 = 58 (m)$
  Chiều rộng đám đất là:
  $100 – 58 = 42 (m)$
  Diện tích đám đất là:
  $58 × 42 = 2436 (m^2)$
  $b,$ Bán kính cái giếng hình tròn là:
  $2,5 : 2 = 1,25 (m)$
  Diện tích cái giếng hình tròn là:
  $1,25 × 1,25 × 3,14 = 4,90625 (m^2)$
  Diện tích để trồng rau là:
  $2436 – 4,90625 = 2431,09385 (m^2)$
  Số rau thu hoạch được :
  $2431,09385 × 2 = 4862,1877 (kg)$
  Đáp số: $a, 2436m^2$
               $b, 4862,1877 kg$ rau.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )