Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một học sinh đặt kế hoach cho mình tháng này phải đạt tổng số điểm là 180. Do cố gắng bạn đó đã đạt 207 điểm. a bạn đó đã đạt bao nhiêu

Toán Lớp 5: Một học sinh đặt kế hoach cho mình tháng này phải đạt tổng số điểm là 180. Do cố gắng bạn đó đã đạt 207 điểm.
a bạn đó đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch
b bạn đó vượt mức bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch
ghi lời giải phép tính rõ ràng nhé

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, Bạn đó đã đạt được số % kế hoạch là :
  207 : 180 xx 100 = 115% ( kế hoạch )
  b, Bạn đó vượt mức số phần trăm so với kế hoạch là :
  115% – 100% = 15%
  Đáp số :
  a, 115%
  b, 15%
   

 2. a)Bạn đó đã đạt số phần trăm kế hoạch là:
  207 : 180xx 100 = 115%
  b)Bạn đó vượt mức số phần trăm so với kế hoạch là:
  115 – 100 = 15%
  Đáp số : a)115%
               b)15%
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương