Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Ai giải được bài toán này cho 7 triệu???? ba thanh kim loại có khối lượng lần lượt tỉ lệ với các số 2,4,6.Hỏi mỗi thanh kim loại đó nặng

Toán Lớp 7: Ai giải được bài toán này cho 7 triệu????
ba thanh kim loại có khối lượng lần lượt tỉ lệ với các số 2,4,6.Hỏi mỗi thanh kim loại đó nặng bao nhiêu kg, biết tổng khối lượng của chúng là 144 kg.

Comments ( 2 )

 1. gọi 3 thanh kim loại lần lượt là a, b, c (a, b, c > 0)
  Theo đề bài, ta có:
  $\frac{a}{2}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{6}$ và a + b + c = 144
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  $\frac{a}{2}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{6}$ = $\frac{a + b+ c}{2 + 4+ 6}$ = $\frac{144}{12}$ = $12$
  Suy ra
  $\frac{a}{2}$ = 12 ⇒ 12 . 2= 24
  Tương tự ta có:
  b = 48
  c= 72
  Vậy ba thanh kim loại có khối lượng lần lượt là 24kg, 48 kg, 72 kg
  $@su$
  N/L : cho mk xin 7 triệu
  #xin hay nhất vì mk đang cày nhóm 

 2. Gọi mỗi thanh kim loại lần lượt là a;b;c ( a;b;c ∈ N*, kg)
  Theo đầu bài tao có :
  a:b:c= 2:4:6
  ⇒a/2=b/4=c/6 và a+b+c= 144
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :
  a/2=b/4=c/6=$\frac{a+b+c}{2+4+6}$ 144/12=12
  a/2=12⇒ a=12.2=24
  b/4=12⇒ b=12.4=48
  c/6=12⇒ c=12.6=72
  Vậy thanh kim loại thứ nhất nặng 24kg
  Vậy thanh kim loại thứ hai nặng 48kg
  Vậy thanh kim loại thứ ba nặng 72kg
  _Chúc bạn học tốt_
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )