Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích là 42 m2.,chiều cao 5,6 m, đáy lớn 9,72 m.Tìm đáy bé của hình thang

Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích là 42 m2.,chiều cao 5,6 m, đáy lớn 9,72 m.Tìm đáy bé của hình thang

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích là 42 m2.,chiều cao 5,6 m, đáy lớn 9,72 m.Tìm đáy bé của hình thang”

 1. Trung bình cộng của đáy lớn và đáy bé của hình thang là
  $ 42 : 5,6 = 7,5 ( m ) $
  Tổng của đáy lớn và đáy bé của hình thang là 
  $ 7,5 x 2 = 15 ( m ) $
  đáy bé của hình thang là 
  $ 15 – 9,72 = 5,28 ( m ) $
   

  Trả lời

Viết một bình luận