Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích là 42 m2.,chiều cao 5,6 m, đáy lớn 9,72 m.Tìm đáy bé của hình thang

Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích là 42 m2.,chiều cao 5,6 m, đáy lớn 9,72 m.Tìm đáy bé của hình thang

Comments ( 1 )

 1. Trung bình cộng của đáy lớn và đáy bé của hình thang là
  $ 42 : 5,6 = 7,5 ( m ) $
  Tổng của đáy lớn và đáy bé của hình thang là 
  $ 7,5 x 2 = 15 ( m ) $
  đáy bé của hình thang là 
  $ 15 – 9,72 = 5,28 ( m ) $
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình