Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Biết rằng 2,5l dầu cân nặng 28,5kg. Hỏi 6l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán Lớp 5: Biết rằng 2,5l dầu cân nặng 28,5kg. Hỏi 6l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Comments ( 2 )

 1. Tóm tắt:
  2,5 l dầu: 28,5 kg
  6 l dầu: ? kg
  Giải
  Cân nặng của 1 lít dầu là:
  28,5 : 2,5 = 11,4 (kg)
  Cân nặng của 6 lít dầu là:
  11,4 xx 6 = 68,4 (kg)
  Đáp số: 68,4 kg.

 2. Giải đáp:
   6 lít dầu cân nặng là: 
      (28,5:2,5)xx6=68,4(kg)
                Đáp số: 68,4kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang