Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho △ ABC nhọn có M, N, lần lượt là trung điểm của AB, AC. a) Tính MN biết BC = 6cm b) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? Vẽ hình cho mìn

Toán Lớp 8: Cho △ ABC nhọn có M, N, lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a) Tính MN biết BC = 6cm
b) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?
Vẽ hình cho mình nữa ạ

Comments ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  $M, N$ lần lượt là trung điểm của $AB, AC$.
  $⇒MN$ là đường trung bình $ΔABC$
  $⇒$ $MN=\dfrac{1}{2}.BC$
  $⇒$ $MN=3(cm)$
  $b,$ Vì $MN$ là đường trung bình $ΔABC$
  $⇒$ $MN//BC$
  $⇒$ $MNBC$ là hình thang

  toan-lop-8-cho-abc-nhon-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-ac-a-tinh-mn-biet-bc-6cm-b-tu-giac

 2. Giải đáp:
  a,
  Xét  △ ABC có: M; N lần lượt là trung điểm của AB, AC
  -> MN là đường trung bình △ ABC $(đ/n)$
  -> MN = {BC}/2 $(t/c)$
  -> MN = 6/2
  -> MN = 3 cm
  Vậy MN = 3 cm
  —————
  b,
  Do: MN là đường trung bình △ ABC (cmt)
  -> $MN//BC$
  Xét tứ giác MNCB có: $MN//BC$
  -> Tứ giác MNCB là hình thang (dhnb)
  Vậy tứ giác MNCB là hình thang
  #dariana

  toan-lop-8-cho-abc-nhon-co-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-ac-a-tinh-mn-biet-bc-6cm-b-tu-giac

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân