Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lên 7,5m thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lên 7,5m thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích : gọi chiều rộng hình chữ nhật là a thì chiều dài hình chữ nhật là 1,5 × a 
  Khi thêm 7,5 m thì được hình vuông ⇒ 1,5 × a – a = 7,5 ⇔ 0,5 × a = 7,5
  ⇒ a = 15 ; 1,5 × a = 22,5
  ⇒ Diện tích hình chữ nhật đó là : 15 × 22,5 = 337.5 ( m² ) 
   
   

 2. Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật
  Chiều dài là: 1,5x (m)
  Chiều rộng sau khi tăng là: x + 7,5 (m)
  Ta có: 1,5x = x+ 7,5
  => x =15
  Chiều dài là: 1,5 x 15 = 22,5 (m)
  Diện tích là: 22,5 x 15 = 337,5 ($m^{2}$ )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )