Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 80 người ăn trong 24 ngày. Sau 6 ngày có thêm 10 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại cho đơn vị ăn

Toán Lớp 5: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 80 người ăn trong 24 ngày. Sau 6 ngày có thêm 10 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa?( các suất ăn như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Giải :
  Số suất ăn trong $24$ ngày là :
      $80$ × $24$ = $1920$ ( suất )
  Sau $6$ ngày thì còn số suất là :
      $1920$ – $6$ × $80$ = $1440$ ( suất )
  Số suất còn lại đủ cho số ngày ăn là :
    $1440$ : ( $80+6$ ) = $16$ ( ngày )
                 Đáp số : $16$ ngày 
  #NgocHanOwO
   

 2.                             Bài giải :
    Số phần ăn đã chuẩn bị là :
        80 × 24 = 1920  ( phần ăn )
   Sau 6 ngày thì đã ăn hết số phần ăn là :
       80 × 6 = 480  ( phần ăn )
   Số phần ăn còn lại là 
       1920 – 480 = 1440  ( phần ăn )
    Số người còn lại là :
       80 – 10 = 70  ( người ) 
    Số gạo còn lại cho đơn vị ăn trong số ngày nữa :
       1440 : ( 80+ 6 ) = 16 ( ngày ) 
                       Đáp số : 16 ngày 
  Chúc bn hc tốt 
  #NOCOPY
  #Lethuyangzi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )