Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mẹ có 5000000 đông đêm gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2 % một tháng Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền Hỏi sau hai tháng mẹ

Toán Lớp 5: Mẹ có 5000000 đông đêm gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2 % một tháng
Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền
Hỏi sau hai tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sau một tháng mẹ có tất cả số tiền là :
  5 000 000 + ( 5 000 000 ÷ 100 × 1,2) = 5 060000 (đồng)
  Sau hai tháng mẹ có tất cả số tiền là :
  5000000 + (60000 × 2) = 5120000 (đồng)
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền lãi của mẹ một tháng có là :
  5000000:100.1,2=60000(đồng)
  Sau một tháng mẹ có tổng số tiền là:
  5000000+60000=5060000(đồng)
  Sau hai tháng mẹ có tổng số tiền là :
  5000000+(60000.2)=5 120 000(đồng)
  Đáp số : 
  =>Sau một tháng mẹ có tất cả :506000(đồng)
  =>Sau hai tháng mẹ có tất cả :5120000(đồng)
  @Trung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )