Toán Lớp 6: A) 2x – 9 = 3² : 3 B) [ 3. ( 42 – x) + 15 ] : 5 = 2³ . 3 C) 84 ⋮ x,180 ⋮ x và x ≥ 6 D) x ⋮ 28 , x ⋮ 56, x ⋮ 70 và 500< x < 600

Toán Lớp 6: A) 2x – 9 = 3² : 3
B) [ 3. ( 42 – x) + 15 ] : 5 = 2³ . 3
C) 84 ⋮ x,180 ⋮ x và x ≥ 6
D) x ⋮ 28 , x ⋮ 56, x ⋮ 70 và 500< x < 600

TRẢ LỜI

 1. $a)2x-9$=$3^{2}$ $:3$
  $2x-9=9:3$
  $2x-9=3$
  $2x=12$
  $x=12:2$
  $x=6$
  $b)[3.(42-x)+15]:5$=$2^{3}$ $.3$
  $[3.(42-x)+15]:5=24$
  $[3.(42-x)+15]=24.5$
  $[3.(42-x)+15]=120$
  $3.(42-x)=120-15$
  $3.(42-x)=105$
  $(42-x)=105:3$
  $(42-x)=35$
  $x=42-35$
  $x=7$
  $c)$ 84 ⋮ x,180 ⋮ x và x ≥ 6
  $\text{Vì}$ $84 ⋮ x,180 ⋮ x ⇒x ∈ ƯC(84,180)$
  $Mà ƯC(84,180)=Ư(12)={±1;±2;±3;±4;±6;±12}$
  $Mà x≥6⇒ x ∈ {6,12}$
  $d,$ $\text{x}$ $⋮ 28$, $\text{x}$ $⋮ 56,$ $\text{x}$ $⋮ 70$ $\text{và}$ $500<x< 600$
  $\text{Vì}$ $x ⋮ 28 , x ⋮ 56, x ⋮ 70 ⇒x ∈ BC(28,56,70)$
  $Mà BC(28,56,70)= BC(280)={0;±280;±560;±840;…}$
  $Mà 500 <x < 600⇒ x = 560$
   

  Trả lời
 2. a, 2x – 9 = 3^2 : 3
  => 2x – 9 = 9 : 3
  => 2x – 9 = 3
  => 2x = 3+9
  => 2x = 12
  => x = 6
  b, [3. (42 – x) + 15] : 5 = 2^3. 3
  => [3. (42 – x) + 15] : 5 = 24
  => 3. (42 – x) + 15 = 24. 5
  => 3. (42 – x) + 15 = 120
  => 3.(42 – x) = 120 – 15
  => 3(42 – x) = 105
  => 42 – x = 35
  => x  = 42 – 35 = 7
  c, 84 vdots x; 180 vdots x và x ≥ 6
  => x in ƯC(84; 180)
  Ta có: 84 = 2^2. 3.7
            180 = 2^2. 3^3. 5
  => UCLN(84; 180) = 2^2. 3 = 12
  => UC(84; 180) = Ư(12) = {±1; ±2; ±3; ±4; ±6; ±12}
  Mà x ≥ 6 => x {6;12}
  d, x vdots 28; x vdots 56; x vdots 70
  => x in BC(28;56;70)
  Ta có: 28 = 2^2. 7;  56 = 2^3. 7;  70 = 2.5.7
  => BCNNN(28;56;70) = 2^3. 7.5 = 280
  => BC(28;56;70) = B(280) = {0; ±280; ±560; ±840;…}
  Mà 500 < x < 600
  => x = 560

  Trả lời

Viết một bình luận