Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(m+1)x-3 Tìm m để hàm số đồng biến Tìm m để đồ thị của hàm số đã cho // với đồ thị hàm số y =2x+3 viết phương trình đường

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(m+1)x-3
Tìm m để hàm số đồng biến
Tìm m để đồ thị của hàm số đã cho // với đồ thị hàm số y =2x+3 viết phương trình đường thẳng (d) y=ax +b biết (d) // với đường thẳng y= 2x-2 và (d) đi qua điểm M (1;3)
Mn lm hộ em với ạ helppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!

Comments ( 1 )

 1. $\text{a) Hàm số y = (m + 1)x – 3 đồng biến}$
  $\text{⇔ m + 1 > 0}$
  $\text{⇔ m > -1}$
  $\text{Vậy m > -1 thì hàm số y = (m + 1)x – 3 đồng biến}$
  $\text{b) Có: Đồ thị của hàm số y = (m + 1)x – 3 song song với đồ tị hàm số y = 2x + 3 nên:}$
  $\text{⇒ $\begin{cases} m + 1 = 2\\-3 \neq 3 (Luôn đúng) \end{cases}$}$
  $\text{⇔ m = 1}$
  $\text{Vậy m – 1 thì đồ thị của hàm số y = (m + 1)x – 3 song song với đồ tị hàm số y = 2x + 3}$
  $\text{c) Có đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x – 2 nên:}$
  $\text{⇒ $\begin{cases} a = 2\\b \neq -2 \end{cases}$}$ (1)
  $\text{Có: Đường thẳng (d) đi qua điểm M(1; 3) nên thay x = 1; y = 3 vào hàm số y = ax + b ta được:}$
  $\text{3 = a + b (2)}$
  $\text{Thế (1) vào (2) ta được:}$
  $\text{3 = 2 + b}$
  $\text{⇔ b = 1 (t/m)}$
  $\text{Vậy phương trình đường thẳng (d) là: y = 2x + 1}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )