Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lúc đầu cửa hàng có 500 sữa bột.Cửa hàng đã bán đc 150 hộp sữa đó. Hỏi tỉ số phần trăm của sữa hộp đã bán đc và số hộp sữa của cửa hàng

Toán Lớp 5: Lúc đầu cửa hàng có 500 sữa bột.Cửa hàng đã bán đc 150 hộp sữa đó. Hỏi tỉ số phần trăm của sữa hộp đã bán đc và số hộp sữa của cửa hàng có lúc đầu là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-5-luc-dau-cua-hang-co-500-sua-bot-cua-hang-da-ban-dc-150-hop-sua-do-hoi-ti-so-phan-tram

 2. Giải đáp:
   30  % 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số giữa hộp sữa bán được và số sữa lúc đầu là:
          150 : 500 = 0,3
                        đổi  0,3 = 30 %
                                Đáp  án : 30%
  @phamnien

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương