Toán Lớp 5: Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai

By Thu Giang

Toán Lớp 5: Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện
tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần hình tròn thứ hai?
Viết một bình luận