Toán Lớp 3: tính chu vi một hình chữ nhật biết chiều dài 30dm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài

By Hải Ngân

Toán Lớp 3: tính chu vi một hình chữ nhật biết chiều dài 30dm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài
Viết một bình luận