Toán Lớp 6: Tính nhanh: 1+2+3+-..+99+100

Toán Lớp 6: Tính nhanh: 1+2+3+……+99+100

TRẢ LỜI

  1. 1+ 2 + 3 + ….. + 99 + 100
    text{Số số hạng :} ( 100 – 1) + 1 = 100 text{số hạng}
    text{Tổng của dãy số trên là :} ( 1 + 100 ) xx 100 : 2 =5050
    text{Vậy} 1+ 2 + 3 + ….. + 99 + 100 = 5050

    Trả lời

Viết một bình luận