Toán Lớp 5: Hai thành phố A và B cách nhau 182 km . Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai thành phố và đi ngược chiều nhau . Sau 2 giờ chúng gặ

Toán Lớp 5: Hai thành phố A và B cách nhau 182 km . Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai thành phố và đi ngược chiều nhau . Sau 2 giờ chúng gặp nhau
a)hỏi 2 ô tô đi trong 1 giờ được bao nhiêu km ?
b) Tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 3/4 vận tốc ô tô đi từ B ?

TRẢ LỜI

 1. $a)$ Số ki-lô-mét hai ô tô đi trong $1$  giờ là:
                    $182:2=91(km)$
  $b)$Vận tốc của ô tô xuất phát từ $A$ là:
                     $  91:(3+4)×3=39 ( km/giờ)$
           Vận tốc của ô tô xuất phát từ $B$ là:
                      $91−39=52 (km/giờ)$
                  Đáp số: $a)91km$
                                $b)$Vận tốc ô tô đi từ $A$: $39km/giờ$
                                        Vận tốc ô tô đi từ $B$: $52km/giờ$
  #Lazy warriors
  @Xin ctrlhn ạ

  Trả lời
 2.                                                     Giải  
  a)Số ki-lô-mét hai ô tô đi trong 1  giờ là:
               182 : 2=91 (km)   
  b)Ta coi vận tốc ô tô đi từ A là 3 phần bằng nhau thì ô tô đi từ B là 4 phần như thế.
                                        Tổng số phần bằng nhau là:
                                                  3+4=7 (phần)
           Vận tốc ô tô đi từ A là:
                     91:7×3=39 (km/giờ)
           Vận tốc của ô tô đi từ B là:
                     91 – 39=52 (km/giờ)
                           Đáp số:a)91 km
                                       b)A:39 km/giờ
                                           B:52 km/giờ

  Trả lời

Viết một bình luận