Toán Lớp 5: Để số a27b chia hết cho 2; 3; 5 và 9 thì a = -.. ; b = -…

By Hoàng Hà

Toán Lớp 5: Để số a27b chia hết cho 2; 3; 5 và 9 thì a = …… ; b = …….

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Để số a27b chia hết cho 2; 3; 5 và 9 thì a = -.. ; b = -…”

 1. Để a27b vdots 2 , 5 thì b = 0
  Ta được : a270
  Để a + 2 + 7 + 0 vdots 3 thì a + 9 vdots 3
  ⇒ a = 0 ; 3 ; 6 ; 9
  Mà a270 vdots 9 và a là số đứng đầu nên a = 9 .
  Vậy , a = 9 ; b = 0 .

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a=0;9
  b=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để a27b chia hết cho 2;5 thì 
  => b = 0 ( dấu hiệu chia hết cho 2;5 )
  Ta có số mới : a270
  Để a270 chia hết cho 3;9 thì 
  a270 chia hết cho 9
  <=> a+2+7+0 chia hết cho 9 
  <=> a+9 chia hết cho 9
  => ( 0 ≤a ≤ 9 )
  => a =  { 0 ; 9 }
  Vậy a = 0 ; 9  
  b=0

  Trả lời

Viết một bình luận