Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính: a, 12,35: 57 b, 1649 : 4,85 2745,72 : 43,5 38901 : 238 c, 70 : 37 d, 1,989 : 0,65 61,119 : 4,5

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính:
a, 12,35: 57 b, 1649 : 4,85 2745,72 : 43,5 38901 : 238
c, 70 : 37 d, 1,989 : 0,65 61,119 : 4,5 91,08 : 36
Đặt tính như ở trên vở ạ, có thể chụp chứ ko trả lời kiểu chỉ ghi mỗi đáp án thôi. Nếu trả lời như vậy bằng báo cáo.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận