Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính: a, 12,35: 57 b, 1649 : 4,85 2745,72 : 43,5 38901 : 238 c, 70 : 37 d, 1,989 : 0,65 61,119 : 4,5

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính:
a, 12,35: 57 b, 1649 : 4,85 2745,72 : 43,5 38901 : 238
c, 70 : 37 d, 1,989 : 0,65 61,119 : 4,5 91,08 : 36
Đặt tính như ở trên vở ạ, có thể chụp chứ ko trả lời kiểu chỉ ghi mỗi đáp án thôi. Nếu trả lời như vậy bằng báo cáo.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )