Toán Lớp 3: Có 250kg gạo đóng vào 6 túi như nhau . Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki lô gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo ?

By Băng

Toán Lớp 3: Có 250kg gạo đóng vào 6 túi như nhau . Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki lô gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo ?
Viết một bình luận