Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 của trường Thăng Long xếp hàng 20;25;30 đều dư 13 học sinh nhưng xếp hàng 45 thì còn thừa 28 học sinh. Tính số học sinh

Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 của trường Thăng Long xếp hàng 20;25;30 đều dư 13 học sinh nhưng xếp hàng 45 thì còn thừa 28 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường Thăng Long. Biết rằng số học sinh chưa đến 1000 học sinh.
trả lời nhanh nha
mik đang gấp cảm ơn

TRẢ LỜI

 1. Gọi số học sinh là a thì a – 13BC(20;25;30)  (a – 28)45;  a < 1000
  Ta có BCNN(20;25;30) = 300
  a – 13{0;300;600;900;120;…}
  Suy ra a – 28{285;585;885;1185;…}
   (a – 28)45 và a < 1000 nên a – 28 = 585
  a = 613

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Gọi số học sinh của trường đó là a .
  Ta có :
     a – 13 là BC 20; 25; 30 , chia cho 45 ta có dư 28 
   Ta có :
  20=2^2.5 
  25=5^2
  30=2.3.5
  => BCNN(20;25;30)=22.3.52=300
  =>Do đó :
     a – 13 ∈ {0 ; 300; 600 ; 900 ; 1200 ;…}

      a ∈ { 13 ; 313 ; 613 ; 913 ; 1213 ; …}
  Vì:

     a<1000 và a chia cho 45 dư 28 
  => Số học sinh của trường đó là 613 học sinh
                             Đáp số : 613 học sinh
                 Chúc bạn học tốt !!! Nếu chưa hiểu phần nào thì hỏi mình nhá :3

  Trả lời

Viết một bình luận