Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính: 109,47:12,3 ; 0,1206:0,09 ; 5:6,25 Nhớ tính đầy đủ như tính vào vở ko đc thiếu bước nào nhé^^

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính: 109,47:12,3 ; 0,1206:0,09 ; 5:6,25
Nhớ tính đầy đủ như tính vào vở ko đc thiếu bước nào nhé^^

Comments ( 2 )

 1.  Bạn chép y nguyên giống mình nhé
  Giải đáp: 109,47:12,3=8,9;  0,1206:0,09=1,34;    5:6,25=0,8
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1094,7: 123        ;     012,06: 009     ;        500:    625
     1107 l 8,9                   30  l  1,34            5000 l  0,8
            0                           36                             0
                                            0

 2. Giải đáp:
   109,47:12,3=8,9   0,1206:0,09=1,34     5:6,25=0,8
  Giải thích các bước
  109,47 : 12,3           0,1206:0,09                  500 :6,25
  984      8,9              30        1,34                  5000  0,8
  1107                          36                                    0
  0                                    0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )