Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: An chia 96 viên bi thành ba phần, phần thứ nhất có 1/4 số bi. Phần thứ hai có 1/3 số bi. Hỏi phần thứ ba có bao nhiêu viên bi

Toán Lớp 3: An chia 96 viên bi thành ba phần, phần thứ nhất có 1/4 số bi. Phần thứ hai có 1/3 số bi. Hỏi phần thứ ba có bao nhiêu viên bi

Comments ( 2 )

 1. Bài giải
  Phần thứ nhất có số viên bi là:
  96 × $\frac{1}{4}$ = 24 (viên)
  Phần thứ hai có số viên bi là:
  96 × $\frac{1}{3}$ = 32 (viên)
  Phần thứ ba có số viên bi là:
  96 – ( 24 + 32 ) = 40 (viên)
  Đáp số : 40 viên bi
  @dautay17747

 2. Giải đáp:
  40 viên.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bi ở phần thứ nhất là:
           $96\times\dfrac14=24$ (viên).
  Số bi ở phần thứ hai là:
           $96\times\dfrac13=32$ (viên).
  Số bi ở phần thứ ba là:
           $96-24-32=40$ (viên).
                    Đáp số: 40 viên.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )