Toán Lớp 5: Dân số Việt Nam được thống kê ngày `1//7//2021` là `98,169,934` người. Mỗi ngày tăng khoảng `2,080` người. Tính dân số của Việt Nam ngà

Toán Lớp 5: Dân số Việt Nam được thống kê ngày 1//7//2021 là 98,169,934 người. Mỗi ngày tăng khoảng 2,080 người. Tính dân số của Việt Nam ngày 1//7//2022.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  một năm có 365 ngày, vậy từ 1/7/2021-> 1/7/2022 là 365 ngày
  môi ngày tăng 2,080 vậy 365 ngày tăng 759,2 người
  -> dân số của Việt Nam ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  98,929,134 (người)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Từ 1/7/2021 -> 1/7/2022 có 365 ngày
  365 ngày tăng số người là :
  365 x 2,080 = 759,200 (người)
  Dân số của Việt Nam ngày 1/7/2022 là :
  98,169,934 + 759,200 = 98,929,134 (người)

  Trả lời

Viết một bình luận