Toán Lớp 5: Cuối năm 2019 số dân của một xã là 31 250 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,6% thì đến cuối năm 2020 số dân của xã đó là bao n

Toán Lớp 5: Cuối năm 2019 số dân của một xã là 31 250 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,6% thì đến cuối năm 2020 số dân của xã đó là bao nhiêu người

TRẢ LỜI

 1. Coi số dân cuối năm 2019 là 100%
  Cuối năm 2020, tỉ số phần trăm số dân của xã đó là :
  100% + 1,6% = 101,6%
  Đến cuối năm 2020 số dân của xã đó là :
  31  250 : 100 xx 101,6 = 31  750   ( người)
  Đáp số : 31  750  người
   

  Trả lời

Viết một bình luận