Toán Lớp 5: Cuối năm 2019 số dân của một xã là 31 250 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,6% thì đến cuối năm 2020 số dân của xã đó là bao n

By Phương

Toán Lớp 5: Cuối năm 2019 số dân của một xã là 31 250 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,6% thì đến cuối năm 2020 số dân của xã đó là bao nhiêu người
Viết một bình luận