Toán Lớp 6: Bài 1 : A) 890:3×657= B) -6×77777777777+6= Bài 2: tìm x A) 7x – 56 = 76 Bài 3 : A) tìm ƯCLN của ( 23,??,678) biết rằng kết quả bằng 77

By Thái Lâm

Toán Lớp 6: Bài 1 :
A) 890:3×657=
B) -6×77777777777+6=
Bài 2: tìm x
A) 7x – 56 = 76
Bài 3 :
A) tìm ƯCLN của ( 23,??,678) biết rằng kết quả bằng 777778887
Viết một bình luận