Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy là AB và CD . Biết AB = 1/3CD .Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ởE .a.So sánh diện tích hai tam gi

Toán Lớp 5: Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy là AB và CD . Biết AB = 1/3CD .Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ởE .a.So sánh diện tích hai tam giác ABD và ADC.b.Tính diện tích tam giác EAB, biết diện tích hình thang là 16cm2.

Comments ( 2 )

 1. a) Xét ΔABD và ΔADC có chung chiều cao là AD đáy AB=1/3DC
  ⇔S_{ABD}=1/3S_{ADC}
  b) S_{ABC}=1/3S_{ACD}
  Vì AB=1/3CD và chiều cao là chiều cao hình thang
  Mặt khác 2 tam giác này chung đáy AC
  => Chiều cao hạ từ B xuống AC = 1/3 chiều cao hạ từ D xuống AC
  => S_(ABG) = 1/3 S_(AGD)
  Vì chung đáy AG và chiều cao hạ từ B xuống AG = 1/3 chiều cao hạ từ D xuống AG
  => S_(AGD) = 16xx3=48 (cm^2)
  => S_(ABD) = 48 + 16 = 64 ( cm^2 )
  S_(ABD) = 1/3 S_(DBC)
  Vì AB=1/3 DC và chiều cao là chiều cao hình thang
  => S_(ABD) = 1/4 S_(ABCD)
  => S_(ABCD) = 64xx4 = 256 ( cm^2 )

 2. S_(ABC) = 1/2 S_(ACD)  ( vì AB=1/2 CD và chiều cao là chiều cao hình thang )
  Mặt khác 2 tam giác này chung đáy AC => Chiều cao hạ từ B xuống AC = 1/2 chiều cao hạ từ D xuống AC 
  => S_(ABG) = 1/2 S_(AGD) ( vì chung đáy AG và chiều cao hạ từ B xuống AG = 1/2 chiều cao hạ từ D xuống AG)
  => S_(AGD) = 34,5 x 2 = 69 ( cm2)
  => S_(ABD) = 69 + 34,5 = 103,5 ( cm2 )
  S_(ABD) = 1/2 S_(DBC) ( vì AB=1/2 DC và chiều cao là chiều cao hình thang ) => S_(ABD) = 1/3 S_(ABCD) 
  => S_(ABCD) là 103,5 x 3 = 310,5 ( cm2 )
  chắc như này
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )